Follets

Follets (6-9 anys)

En aquesta etapa d’edat els infants fan canvis molt importants a nivell físic que els permetran una millor adaptació al medi, una progressiva autonomia relativa als pares i el seu desenvolupament social i cognitiu.

Creiem que és amb l’esforç que s’aconsegueix un progrés i, per tant, un enriquiment de la persona: amb l’esforç es venç la inhibició i el comodisme que provoca actualment la societat. S’ha de ser sofert a tot allò que calgui i no d’una manera passiva sinó assumint aquest esforç.

Què s’apren a l’etapa de follets?

  • Entendre la relació esforç- resultat. Sobretot en resultats immediats o a curt termini.
  • Fer veure la necessitat d’un esforç personal i grupal per aconseguir un objectiu que ens haguem marcat
  • Ésser capaços d’acceptar aquests esforços sense plànyer-se.
  • Conèixer el propi cos i llurs possibilitats.
  • Reconèixer la necessitat de diferents tipus d’esforç (intel·lectiu, físic, afectiu) en situacions molt concretes (haver pensat com solucionar un problema, haver pres una decisió difícil tots junts, fer favors o ajudar els companys i companyes)
  • Assolir l’autonomia necessària per cobrir les seves necessitats primàries (vestir, cuidar els estris, resoldre sols els petits problemes)
  • Començar a sensibilitzar-se i valorar l’esforç
  • Anuncios