Clan

Clan (+17 anys)

El Clan és la darrera etapa d’ un agrupament escolta. És posterior a l’etapa de Pioners i anterior, per a qui ho vulgui, al repte de ser cap.

Per entendre el sentit de d’aquesta etapa, començarem fent referència a la diferència entre una etapa educativa i una etapa formativa. Anomenem etapa educativa aquella en què existeix una transmissió de valors intencionada, principalment des de l’equip educador vers la unitat. Són etapes en què, tant els objectius educatius que proposem com els mètodes que utilitzem, van encaminats a la finalitat que els infants i joves assoleixin una sèrie de valors propis de l’escoltisme i, en aquest cas, propis d’Escoltes Catalans. En canvi, el Clan és una etapa formativa, en la que es parteix de la idea que els joves tenen consolidats aquests valors a partir de les experiències viscudes en les anteriors etapes. A partir d’aquí els joves passen a l’acció liderant el seu procés de desenvolupament personal.

Cal oferir al Clan una visió del procés formatiu al que s’enfronten i tenir en compte que continuarà quan els i les joves deixin el Clan, tant si exerceixen de caps com si no.

En ser l’etapa posterior a la de Pioners, la formen joves de 18 anys. Tot i entendre el moment educatiu en què es troben els joves de 18 anys, no podem oblidar que el Clan segueix sent una unitat i que per tant ha de tenir una rutina i uns certs hàbits de treball amb un lloc i una hora per trobar-se periòdicament, que en aquest cas pot ser molt més flexible. La idea principal és que la unitat no ha de quedar aïllada de la resta de l’Agrupament, per la qual cosa cal trobar punts en comú amb els altres infants, joves i caps i formar part d’activitats conjuntes.

És aconsellable que la durada del Clan sigui d’un any, de manera que els objectius han de ser adequats a aquest període de temps. Cal prendre consciència que a l’etapa de Clan cada grup és diferent, depenent de múltiples factors: procedència, anys dins l’agrupament, educació que hagin rebut al llarg de les etapes educatives, dinàmica del grup, etc. Això, òbviament, comporta que els diferents grups de Clan tinguin diferents interessos i es puguin fixar diferents projectes.

No obstant, el Clan ha de reconèixer i valorar la importància de treballar de forma cooperativa i amb una estructura no jeràrquica, democràtica i participativa. Per això, el funcionament és de tipus assembleari: les decisions es prendran per consens i cal que tots puguin representar el Clan com a conjunt.

clan

Anuncios